چیزی پیدا نشد

    به نظر می رسد ما می توانیم چیزی’ را پیدا کنیم که به دنبال آن هستیم. ’ شاید جستجو بتواند کمک کند.